OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja agencija za nekretnine „Nekretnine za Vas“ d.o.o.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke i/ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) koja sa Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.

Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju.


Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:

Posrednik u prometu nekretnina – agencija za promet nekretninama

Posredovanje u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje Prodavatelja i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, a naročito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Prodavatelj je fizička i/ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju.

Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Prodavateljem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova predmet kojih je određena nekretnina.

Posrednička naknada je iznos koji je prodavatelj i/ili kupac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.


PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

Kada prodavatelj angažira agenciju za promet nekretnina, predstavnik agencije dolazi vidjeti nekretninu, analizira sve potrebne dokumente, dogovara uvjete prodaje i s prodavateljem potpisuje Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.

Foto i /ili video zapisom opisuje nekretninu radi prezentacije nekretnine kupcima.

Ponuda Agencije se također temelje na podacima koji su zaprimljeni pismenim i/ili usmenim i/ili elektroničkim putem od strane Prodavatelja.

Ponuda i/ili podaci o nekretninama se smatraju potvrđeni potpisivanjem Ugovora o posredovanju između Prodavatelja i Posrednika.

Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i/ili cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana i/ili iznajmljena i/ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje ponuđene nekretnine.

Agencija nije odgovorna za greške iz stavka 3. ovog članka.

Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Prodavatelja.


CIJENA NEKRETNINA

Članak 4.

Cijene nekretnina iskazane su u EUR, a plative su u protuvrijednosti kuna.


UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Prodavateljem treću osobu koja bi sa njim pregovarala o sklapanju pravnog posla, a Prodavatelja se obvezuje isplatiti Posredniku posredničku naknadu, sukladno cjeniku, ako se sklopi ugovor o pravnom poslu.

Posrednik će temeljem ugovorom o posredovanju vršiti oglašavanje nekretnine na svojim ili drugim web stranicama i/ili tiskovnim medijima.


Članak 6.

Ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak (punomoć) svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju.


OBVEZE POSREDNIKA

Članak 7.

Posrednik se prema čl. 21. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama NN 107/07 obvezuje obavljati osobito sljedeće:

1. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo i/ili drugo stvarno pravo na nekretnini i upozoriti Prodavatelja na očite nedostatke i eventualne rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine, upisanih stvarnih prava ili drugih prava trećih osoba na nekretnini

2. upozoriti Prodavatelja sa nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu

3. upoznati Prodavatelja s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine

4. nastojati naći i dovesti u vezu s Prodavateljem treću osobu radi sklapanja pravnog posla

5. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla

6. tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između Prodavatelja i treće osobe i to pažnjom dobrog gospodarstvenika

7. oglasiti nekretninu radi što bolje prezentacije nekretnine na tržištu te obaviti i druge radnje koje prelaze uobičajenu prezentaciju

8. posredovati pri primopredaji nekretnine

9. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište

10. omogućiti pregled nekretnina Prodavatelju i trećim osobama

11. u suradnji s odvjetničkim uredom izraditi za Prodavatelja Predugovor o kupoprodaji, Ugovor o kupoprodaji, Tabularnu izjavu, Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na nekretnini kod nadležnog Općinskog suda, Zemljišno – knjižnog odjela


OBVEZE PRODAVATELJA

Članak 8.

Prema čl. 23. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina NN 107/07 ovim ugovorom o posredovanju prodavatelj se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:

1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini

2. dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo ne nekretnini koja je predmet posredovanja

3. upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini

4. ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba potreban je pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine i to u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora

5. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla neposredni pregled nekretnine

6. obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika

7. isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti za uslugu posredovanja, i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojega je Prodavatelju sklopio sa trećom osobom, kojim aktom je Prodavatelju isplaćen iznos na ime kapare i/ili dijela i/ili ukupne kupoprodajne cijene nekretnine

8. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja


OBVEZE PREMA KUPCU

Članak 9.

Kada se kupac obrati agenciji radi kupnje određene nekretnine, sklapa se Ugovor o posredovanju kod prometa nekretnina između agencije i Kupca.

Agencija vrši sljedeće usluge:

-Kupcu predočuje dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,

-sastavlja Predugovor i/ili Ugovor o kupoprodaji nekretnine,

-kod javnog bilježnika organizira ovjeru potpisa Prodavatelja i Kupca,

-Predstavnik agencije prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se radi i zapisnik o primopredaji.

Za Kupca na temelju punomoći, agencija obavlja sljedeće radnje:

a) poreznoj upravi podnosi poreznu prijavu

b) uređuje svu potrebnu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca.

c) u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog Općinskog suda predaje Ugovor o kupoprodaji nekretnine s Prijedlogom za uknjižbu prava vlasništva na Kupca.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnine agencija naplaćuje proviziju od Kupca.


POSREDNIČKA USLUGA

Članak 9.

Smatra se da je Posrednik obavio posredničku uslugu ukoliko je Prodavatelju omogućio vezu s trećom osobom (fizičkom i/ili pravnom) radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla, a naročito ako je:

1. neposredno odveo i/ili uputio Prodavatelju treću osobu (fizičku i/ili pravnu) radi razgledavanja nekretnine koja je predmet posredovanja

2. organizirao susret između Prodavatelju i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla

3. Prodavatelju priopćio ime, i/ili broj telefona (fiksnog ili mobilnog), i/ili broj telefaksa, i/ili e-maila osobe ovlaštene za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla i/ili točnu adresu treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla

4. omogućio Prodavatelju kontakt sa trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla


POSREDNIČKA NAKNADA I TROŠKOVI POSREDOVANJA

Članak 10.

Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Cjenikom posredničkih provizija Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta.


Članak 11.

Za uslugu posredovanja temeljem Ugovora o posredovanju Posrednik će po dospijeću ispostaviti račun, a Nalogodavac ga je dužan platiti u roku od 15 dana.


Članak 12.

Posrednik ima pravo na potpunu proviziju iz ovog ugovora u slučaju da Nalogodavac sklopi kupoprodajni ugovor sa kupcem kojeg je prethodno pronašao Posrednik i doveo ga u vezu sa Nalogodavcem. Smatra se da je posredovanje obavljeno i u slučaju kad je ugovor sklopljen sa članovima obitelji registriranog kupca o kojem je već ranije obaviješten Nalogodavac ili sa trgovačkim društvom ili drugim osobama koji su na bilo koji način povezani sa registriranim kupcem.


Članak 13.

Prodavatelj je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu u slučaju kada sa osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik zaključi pravni posao različit od posredovanog, a koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.


ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Članak 14.
Ugovorom o posredovanju Prodavatelj se može obvezati da za posredovani pravni posao neće angažirati nijednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju Prodavatelj sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji pravni posao je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju posrednik je dužan upozoriti Prodavatelja značenje i pravne posljedice te odredbe.


TRAJANJE UGOVORA I PRESTANAK UGOVORA

Članak 15.
Ugovor o posredovanju sklopljen je s ograničenim vremenskim trajanjem – od 1 godine od dana potpisa istog odnosno do ukupne realizacije prodaje nekretnina.
Ugovorne strane suglasno navode da je Nalogodavac obvezan isplatiti dvostruki iznos ugovorene naknade ukoliko Nalogodavac raskine ovaj ugovor o posredovanju te sklopi ugovor o kupoprodaji predmetnih nekretnina s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu.
Ukoliko nakon prestanka ovog ugovora Nalogodavac u roku od 12 mjeseci sklopi pravni posao o prodaji predmetne nekretnine s kupcem koji je već registriran u vrijeme dok je ugovor s posrednikom bio na snazi tj. kupac je upoznao Nalogodavatelja putem posrednika, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.


SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA

Članak 16.
Agencija je spremna za suradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija).


OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 17.
Na odnose između prodavatelja i agencije proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je sud najbliži sjedištu agencije.

KONTAKT

Kontaktirajte nas na tel: +385 23 230 720 ili ispunite kontakt formular i mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku.

Prepišite kod